Vad gör Statens ansvarsnämnd?

Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar. Bland annat verkschefer, domare, åklagare och professorer hör till denna krets. Syftet med en prövning utanför den myndighet där den anställde arbetar och har en högre befattning är att det inte ska kunna misstänkas att kollegor tar obehöriga hänsyn vid prövningen. Nämndens beslut kan, liksom andra beslut av arbetsgivare, i vissa fall bli föremål för en arbetsrättslig tvist.

Rätt men också skyldighet att anmäla ett ärende till ansvarsnämnden har den myndighet där arbetstagaren är anställd. Rätt att anmäla har också Riksdagens ombudsmän (JO) eller Justitiekanslern (JK). Ansvarsnämnden är däremot inte behörig att pröva anmälningar från allmänheten. Enskilda, medier och andra får i stället vända sig till JO eller JK för att få en prövning. Det är inte ovanligt att enskilda personer skriver direkt till ansvarsnämnden, men sådana skrivelser föranleder alltså inte några åtgärder från ansvarsnämndens sida.

Bestämmelser om ansvarsnämnden finns i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd.

Ledamöter

Justitierådet Anders Perklev, ordförande
Fd. justitierådet Karin Almgren, vice ordförande
Fd. riksdagsledamoten Rikard Larsson
Fd. riksdagsledamoten Gunnar Hedberg
Chefsjuristen Heléne Robson

Sekreterare

Hovrättsrådet och vice ordföranden Jens Wieslander (dataskyddsombud - kontaktuppgifter, se nedan)

Kansli

Ekonomiadministratör Snezana Krunic